Human Life International – Polska

by admin

Ruch obrony życia i rodziny Human Life International powstał w USA w latach siedemdziesiątych. Jego założycielem był o. Paul Marx OSB, socjolog rodziny, wykładowca akademicki i działacz społeczny. Organizacja ta bardzo szybko swoim zasięgiem objęła cały świat.

Upadek Muru Berlińskiego i zmiany, jakie nastąpiły w Rosji w okresie tzw. pierestrojki, pozwoliły na podjęcie współpracy w dziedzinie obrony życia i rodziny zarówno z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, jak i krajami byłego Związku Radzieckiego. О. Рaul Marx kilkakrotnie odwiedzał Polskę i znakomicie się orientował, jaka jest sytuacja w całym regionie. O. Магх gościł w Polsce również jesienią 1992 г. W tym czasie trwała gorąca dyskusja i prace w komisjach sejmowych na temat wprowadzenia ustawy „O ochronie dziecka poczętego”, mającej na celu delegalizację aborcji. Jego obecność w tym okresie miała olbrzymie znaczenie. Brał udział w spotkaniach komisji sejmowych, Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia oraz w biurze Episkopatu Polski. Miał duży wpływ na kształtowanie się w Polsce ruchu obrony życia. Ustawa „O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży”, zakazująca w Polsce aborcji na życzenie i ze względów społecznych, weszła w życie z początkiem 1993 roku.

W tym czasie o. Marx planował założenie biura regionalnego w Polsce. Decyzja ta została zatwierdzona podczas międzynarodowej konferencji HLI „Miłość – Życie – Rodzina” w Houston w stanie Teksas w USA wiosną 1993 roku.W Polsce powstało regionalne biuro HLI dla Europy środkowej i wschodniej oraz krajów byłego Związku Radzieckiego z siedzibą w Gdańsku. Do głównych zadań tego centrum należało koordynowanie pomocy i współpraca w działalności edukacyjnej w dziedzinie obrony życia i rodziny w tym regionie. 

Założenia programowe i główne cele 

Są one zgodne z założeniami międzynarodowego ruchu Human Life International. Należą do nich działalność edukacyjna w dziedzinie ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci; propagowanie wartości chrześcijańskich oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw rodzicielskich i wychowawczych; rozwijanie i wspieranie różnych form poradnictwa rodzinnego; pomoc innym grupom o zbliżonych celach w kraju i za granicą oraz wspieranie inicjatyw charytatywnych w kraju i za granicą.

Organizowano liczne szkolenia dla liderów, konferencje i kongresy międzynarodowe. Rozpoczęto współpracę z środkami masowego przekazu; działalność wydawniczą i kolportażową materiałów edukacyjnych w kraju i za granicą. Współpracowano z mediami, wydawano liczne materiały pro-life, wypracowując własną metodę edukacji pro-life.

Głównym celem organizacji jest edukacja społeczna w dziedzinie przekazywania wiedzy, dotyczącej ochrony ludzkiego życia od poczęcia, obrona rodziny oraz formowanie postaw chroniących powyższe wartości.

We fragmencie „Deklaracji ideowej” czytamy: Jesteśmy za życiem! Chcemy ukazywać piękno dziecka poczętego, rozwijającego się w łonie matki. Pragniemy, aby każde poczęte dziecko miało prawo do życia, miłości i rozwoju. Staramy się, aby każda matka, nosząca w swoim łonie poczęte dziecko, czuła się bezpieczna i kochana. Sprzeciwiamy się nie tylko zabijaniu dziecka poczętego, wszelkiej manipulacji na człowieku w embrionalnej fazie życia oraz stosowaniu środków poronnych, ale także sterylizacji i antykoncepcji. Protestujemy przeciwko wszelkim objawom niszczenia rodziny, m. in. upowszechnianiu pornografii, przemocy w mediach, demoralizującej edukacji seksualnej. Bazujemy na chrześcijańskiej wizji człowieka, zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, zwłaszcza w encyklikach: Humanae vitae Pawła VI oraz Evangelium vitae Jana Pawła II.

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia (KPLŻ) powstał w marcu 1995 r. jako fundacja polska, należąca do sieci HLI. Celem było utworzenie szerokiej płaszczyzny wsparcia działań w obronie życia. Klub jest miejscem spotkania osób o podobnym systemie wartości i zaangażowania w służbie cywilizacji życia i miłości Od 2008 r. KPLŻ przejął przedstawicielstwo światowego ruchu Human Life International w Polsce, kontynuując programy prowadzone w kraju i w regionie.

Kontakt:

adres: Jaśkowa Dolina 47/2, 80-286 Gdańsk
wwwhli.org.pl
tel.: 58 341 19 11
email: [email protected]

You may also like