Polska Federacja Ruchów Obrony Życia

Prof. Włodziemierz Fijałkowski

Historia

23 marca 1992 roku z inicjatywy Marszałek Senatu RP prof. Alicji Grześkowiak w Senacie odbyło się spotkanie przedstawicieli powstających spontanicznie w całej Polsce ruchów, grup i organizacji, stawiających sobie za cel obronę życia dzieci poczętych, które pozbawione ochrony prawnej ginęły wyrywane z łon swoich matek. Powołany wówczas Komitet doprowadził do zwołania zjazdu założycielskiego Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w czerwcu 1992 roku. Najważniejszym celem, który przyświecał Federacji w momencie powołania, było doprowadzenie do zniesienia haniebnej ustawy z roku 1956 i zastąpienie jej ustawą chroniącą życie każdego człowieka bez wyjątku – w tym dziecka poczętego.

Ciągle bardzo ważną sprawą jest podjęcie działań na rzecz pełnej ochrony życia dzieci poczętych – także tych chorych czy poczętych w wyniku gwałtu. Federacja przyjęła taktykę stopniowego zwiększania prawnej ochrony dziecka poczętego poprzez kolejne nowelizacje ustawy „O planowaniu rodziny…” (Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży). Większość ruchów zrzeszonych w Federacji to grupy i organizacje niosące pomoc bezpośrednią matce brzemiennej i rodzinie – jednak prawna ochrona dziecka poczętego była i jest przedmiotem najwyższej troski wszystkich obrońców życia. Federacja, jako ciało pozaparlamentarne i pozarządowe stawiała i nadal stawia sobie za cel wspieranie polityków podejmujących w Parlamencie walkę o życie. Chodzi tu zarówno o wsparcie merytoryczne jak i moralne, okazywanie wyrazów solidarności z podejmowanymi przez nich działaniami, tym bardziej, że w swoich poczynaniach są często osamotnieni, niezrozumiani a nawet wyśmiewani. Do naszych zadań należy też przekonywanie polityków niezdecydowanych i wpływanie na nich, aby opowiedzieli się za życiem. 

Od początku swego istnienia PFROŻ angażowała się w wiele inicjatyw na rzecz pomocy matce brzemiennej, wychowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa, szeroko rozumianej polityki pro-rodzinnej. Jednocześnie zdecydowanie sprzeciwialiśmy się próbom wprowadzania nieodpowiedzialnej edukacji seksualnej czy zalewającej polskie społeczeństwo fali deprawacji i pornografii.

Nasz cel

Istotny cel, który przyświeca Federacji, to przemiana świadomości społecznej w kierunku uznania przez wszystkich za rzecz oczywistą, że każdy człowiek, zarówno ten dopiero poczęty, jak i ten już urodzony, młody czy stary, zdrowy czy chory ma takie samo prawo do życia, a państwo to prawo musi gwarantować i stać na jego straży. PFROŻ i obrońcy życia w ogólności, obronę życia rozumieli zawsze bardzo szeroko – jako budowę cywilizacji życia i miłości.

Kim jesteśmy?

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza kilkadziesiąt ruchów i organizacji podejmujących działania na rzecz obrony życia i rodziny. Wśród nich są zarówno ruchy i grupy nieformalne, jak i stowarzyszenia i fundacje. Ruchy tworzące PFROŻ można podzielić na trzy grupy: ruchy o charakterze modlitewnym, ruchy świadczące pomoc bezpośrednią matkom brzemiennym, samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym oraz ruchy formacyjne, kładące nacisk na wychowanie do szacunku dla każdego ludzkiego życia, do odpowiedzialnego rodzicielstwa i czystości.

Statut

Dołącz do Federacji!

Jeśli cele Twojej organizacji są spójne z wartościami Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i chcesz wspólnie z nami budować cywilizację życia i miłości, to zapraszamy do grona członków PFROŻ.