Sprawozdanie ze zjazdu FAFCE – Brno, 14-15 maja 2024

by Przemysław Radzyński
W dniach 14-15 maja 2024 w Brnie, w Czechach odbył się kolejny zjazd FAFCE (Europejska Federacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych), na który przyjechało ok 40 osób. Polskę reprezentowali: Monika Zazula (PFROŻ) oraz Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty.

W ramach spotkania odbyło się 6 sesji rady FAFCE, które obejmowały w dużej mierze raporty zarządu FAFCE oraz zespołu obsługującego Federację.

Obecni na zjeździe delegaci organizacji członkowskich przedstawili również tradycyjne raporty aktywności. Raporty były wysokiej jakości i często dodatkowo omawiały problemy z jakimi rodziny i działające na ich rzecz instytucje muszą się aktualnie mierzyć w poszczególnych krajach europejskich.

Delegat PFROŻ przedstawił aktywności członków Federacji oraz najciekawsze projekty realizowane przez członków PFROŻ. Największym zainteresowaniem cieszyły się nasze inicjatywy dedykowane dzieciom i rodzinom. Przedstawiliśmy także obecne działania naszej Federacji w kontekście proponowanych zmian dotyczących aborcji w naszym kraju.

Z okazji obchodzonego 15 maja w Czechach Dnia Rodziny, odbyły się także spotkania z arcybiskupem Ołomuńca Josefem Nuzíkiem, który w Episkopacie Czech odpowiada za opiekę nad rodzinami i organizacjami działającymi na korzyść rodzin. Odbyło się także spotkanie z członkinią czeskiego parlamentu, p. Marią Jílkovą, przewodniczącą Komisji Rodziny i Równych Szans.

Następnie uczestnicy zebrania mieli okazję zwiedzić znajdujące się obok katedry Centrum na Rzecz Rodzin oraz Family Point. Budynek został przekazany przez biskupa świeckim, którzy działają na rzecz rodzin i kobiet, między innymi organizując warsztaty podnoszące kompetencje młodych rodziców. Budynek Centrum jest bardzo dobrze wyposażony, daje rodzinom komfortowe warunki zabawy i wypoczynku. Centrum zostało ufundowane, wyremontowane i wyposażone przez biskupa Brna, utrzymywane jest w 80% z darowizn i dofinansowania rządowego. Brakujące 20% pokrywa biskupstwo, które bardzo aktywnie działa na rzecz czeskich rodzin. Podobne centra są fundowane i współfinansowane przez wszystkie diecezje w całych Czechach.

Po zwiedzaniu Centrum, odbyła się Msza święta i kolacja z arcybiskupem Ołomuńca. Kolację podano w restauracji Żywa Woda, prowadzonej przez siostry misjonarki, które w ten sposób pozyskują pieniądze na misje i prowadzą ewangelizację. Ubrane w stroje afrykańskie siostry z Afryki i Azji są tu nie tylko kucharkami, ale także kelnerkami. Również w tym dziele widoczne jest aktywne wsparcie biskupa Brna, który na potrzeby restauracji udostępnia siostrom budynki biskupstwa.

Wsparcie biskupów dla społeczności katolickiej w Czechach widać na każdym kroku. Z wielkim oddaniem i z pokorą służą na co dzień zarówno świeckim jak i osobom konsekrowanym. Bardzo konkretne i efektywne wsparcie pomaga zapoczątkować i realizować wiele dobrych dzieł. Jest to bardzo świadoma strategia czeskiego episkopatu, który wspiera dzieła socjalne i ewangelizacyjne. Katolików w Czechach jest tylko 9%, jednak są oni bardzo aktywnie zaangażowani w działa Kościoła. Zarówno Centrum, jak i inne dzieła, które mogliśmy zobaczyć, mają za zadanie służyć każdemu, bez względu na wyznanie czy przekonania.

Podczas kolejnych sesji roboczych managerowie FAFCE przedstawili plany na najbliższe 6 miesięcy, a także przedstawili rozliczenie kosztów za 2022-2024, omówiono także plany fundraisingowe. Na 2025 rok przeniesiono kolejną edycję konkursu plastycznego. Zaprezentowano również projekty Fundacji Jerome Lejeune’a oraz One of Us. Przedstawiono także nowego, etatowego członka zespołu obsługującego FAFCE, Marka Montegriffo, specjalistę w zakresie promocji i kontaktów z mediami.

Podczas sesji roboczych przyjęto rezolucję z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin, przygotowaną z okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego. W skrócie, FAFCE apeluje do kandydatów do Parlamentu Europejskiego, instytucji europejskich oraz rządów krajowych o umieszczenie rodzin w centrum swojej polityki, podkreślając, że ochrona środowiska jest niemożliwa bez ochrony rodziny. W opinii FAFCE zintegrowana ekologia wymaga holistycznego podejścia, łączącego wymiary kulturowe, polityczne, społeczne i ekonomiczne. FAFCE wzywa w rezolucji do uznania godności każdej osoby ludzkiej, ochrony życia rodzinnego jako kluczowego dla ekologii, zwalczania konsumpcjonizmu i indywidualizmu oraz wspierania rodziny w walce z degradacją środowiska. Podkreślając znaczenie solidarności międzypokoleniowej, FAFCE apeluje o zmiany legislacyjne wspierające rodzinę, ochronę dzieci przed pornografią oraz szacunek dla różnorodności kulturowej. Organizacja zachęca do refleksji nad słowami papieża Franciszka o konieczności uwzględnienia przyszłych pokoleń w naszych obecnych działaniach.

Owacjami został pożegnany Nicola Speranza, sekretarz generalny FAFCE, który w związku z działalnością misyjną będzie nieobecny przynajmniej przez rok. Kolejne zjazdy odbędą się jesienią w Brukseli oraz w maju 2025 w Holandii.

Monika Zazula