Statut

by admin

STATUT STOWARZYSZENIA “POLSKA FEDERACJA RUCHÓW OBRONY ŻYCIA”

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polska Federacja Ruchów Obrony Życia” – dalej w Statucie zwane „Federacją”.

§ 2. Federacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Federacji jest Kraków.

§ 3. Sfera zadań Federacji obejmuje zadania w zakresie:
1. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
5. upowszechniania i ochrony praw kobiet, zwłaszcza w okresie prenatalnym.
6. przeciwdziałania patologiom społecznym,
7. działalności wspomagającej technicznie i szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. pkt 1 – 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873),
8. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
9. współpracy i możliwości finansowania programów za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Polonii lub organizacji współpracujących o podobnych celach,

§ 4. Federacja może przystąpić do ideowo tożsamych organizacji międzynarodowych. Poprzez członkostwo w tych organizacjach Federacja będzie godnie reprezentować swoich Członków. Decyzję o przystąpieniu Federacji do organizacji międzynarodowych podejmuje Zarząd, wyrażając zgodę na złożenie oświadczenia woli w tym zakresie. Prezydium Zarządu i Komisja Rewizyjna mogą przedstawić Zarządowi swoją opinię dotyczącą tej decyzji.

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 5. Federacja, uznając życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci za wartość fundamentalną, a rodzinę za podstawową komórkę społeczną w której i przez którą człowiek może osiągnąć pełen rozwój, za cele swojego działania uznaje:
1) inspirowanie i popieranie wszelkich działań zmierzających do ukształtowania systemu prawnego, który chroni życie i zdrowie matki oraz i jej dziecka od poczęcia (także w sensie prawno – karnym),
2) pracę formacyjną i edukacyjną zmierzająca do upowszechnienia w społeczeństwie postawy poszanowania każdego ludzkiego życia, również w aspekcie szeroko rozumianych działań ekologicznych,
3) współpracę w przekształcaniu prawa opiekuńczego i dotyczącego spraw rodziny,
4) kształtowanie odpowiedzialnych postaw rodzicielskich m.in. poprzez upowszechnianie naturalnych metod rozpoznawania płodności,
5) promocję wychowania do czystej i odpowiedzialnej miłości, przeciwstawianie się pornografii oraz ochronę godności ludzkiego ciała,
6) inspirowanie pomocy bezpośredniej dziecku poczętemu i jego matce,
7) podejmowanie dialogu z przeciwnikami prawnej ochrony dziecka poczętego,
8) pomoc matkom brzemiennym oraz rodzinom wielodzietnym w trudnych sytuacjach życiowych,
9) profilaktykę uzależnień, pomoc w wychodzeniu (z uzależnień) z nałogu oraz (pomoc) wsparcie dla rodzin (rodzinom) osób uzależnionych,
10) ożywianie troski społeczeństwa o dzieci pozbawione opieki rodzinnej i rodziny wielodzietne oraz udoskonalanie procedur adopcyjnych.

§ 6. Do realizacji swych celów Federacja dąży przez:
1) prowadzenie szeroko rozumianych działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz obrony życia dzieci poczętych poprzez redagowanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i propagandowych
2) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do uznania prawa do życia osoby ludzkiej od poczęcia oraz systemu ochrony życia i zdrowia dziecka poczętego i jego matki
3) ochronę prawa do życia człowieka chorego i niepełnosprawnego
4) organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań, sympozjów i zjazdów, kursów oraz innych imprez otwartych i współpracę z mediami
5) udzielanie pomocy materialnej matkom samotnym, rodzinom oczekującym urodzenia się dziecka oraz rodzinom wielodzietnym w trudnej sytuacji życiowej
6) koordynowanie wspólnych działań grup i ruchów reprezentowanych w Federacji oraz występowanie w ich imieniu po uzyskaniu zgody
7) współpracę z grupami i ruchami o zbliżonych celach w kraju i za granicą.
8) współpracę z ekspertami oraz powoływanie wyspecjalizowanych zespołów problemowych
9) prowadzenie poradnictwa oraz punktów konsultacyjnych
10) Udział w postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz dotyczących celów działania Federacji, także na prawach uczestnika postepowania.

§ 7. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego Federacji jest:
1) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, (PKD 85.14.F),
2) działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna ( PKD 85.14.D),
3) prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych (PKD 85.32.B),
4) prace badawczo rozwojowe z dziedziny psychologii, socjologii, pedagogiki (PKD 73.20.H),
5) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych ( PKD 73.20.I),
6) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 91.33. Z),
7) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B),
8) działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z),
9) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z),
10) pomoc społeczna pozostała z zakwaterowaniem ( PKD 85.31.B),
11) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z),
12) całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A),
13) pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (PKD 85.32.C).

§ 8. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:
1) działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z),
2) prace badawczo rozwojowe z dziedziny psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H),
3) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych ( PKD 73.20.I),
4) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z).
5) propagowanie działalności firm i organizacji wspierających, sprzyjających promocji ochrony życia.

Rozdział III. Członkowie. Ich prawa i obowiązki

§ 9.
1) Członkami Federacji mogą być pełnoletni Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy pochodzenia polskiego, którzy chcą realizować cele Federacji na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
1) Przyjmowanie Członków Federacji – następuje uchwałą Zarządu na podstawie wniosku władz organizacji delegującej swego przedstawiciela do Federacji oraz deklaracji o chęci przystąpienia do Federacji.
2) Nabycie praw Członka następuje na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu zainteresowanego w poczet członków.

§ 10. Członkowie Federacji:
1) Są zobowiązani do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji,
2) biorą czynny udział w pracach Federacji,
3) mają prawo do informowania o swoim statusie w ramach Federacji oraz o ich reprezentowaniu w organizacji międzynarodowej, do której należy Federacja,
4) mają prawo do korzystania ze świadczeń i pomocy Federacji w ramach działalności statutowej,

§ 11. Członkowie:
1) mają prawo do biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Federacji,
2) są zobowiązani do opłacania składek ustalonych przez odpowiednie władze Federacji.

§ 12. (uchylony)

§ 13. (uchylony)

§ 14. Członkostwo wygasa przez:
1) śmierć członka lub likwidację (względnie skreślenie z odpowiedniego rejestru),
2) dobrowolne, pisemne wystąpienie do Zarządu,
3) skreślenie na podstawie uchwały Zarządu podjętej na wniosek Prezydium Zarządu,
4) skreślenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku,
5) wykonania prawomocnego orzeczenia Komisji Rewizyjnej o wykluczeniu z Federacji.

§ 15. Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy nadania określonego statusu Członka Federacji, skreślenia lub stwierdzenia zmiany statusu Członka, przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od daty jej doręczenia Członkowi Federacji.

§ 16. Członek może zostać zawieszony w prawach, jeżeli nie uiszcza należnych składek za co najmniej trzy miesiące lub zalega z co najmniej trzema składkami. Prezydium Zarządu po uwzględnieniu wniosku członka zalegającego może umorzyć lub zawiesić płacenie składek, jednak na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 17. Władzami Federacji są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

§ 18. Uchwały:
a.) wybieralnych władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 Członków Federacji wchodzących w skład danego organu.
b.) Prezydium Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych Członków Prezydium, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku równej liczby głosów przeważa głos Prezesa Federacji.

§ 19. W sytuacji, gdy liczba członków Prezydium, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu tych organów może nastąpić w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu, spośród Członków, po uzyskaniu zgody zainteresowanych. Powołany w tym trybie członek organu pełni swoją funkcję do końca kadencji osoby, na miejsce której został powołany. W przypadku Zarządu lub Prezydium, kandydatów do kooptacji wskazuje Prezes Federacji.

§ 20. W przypadku braku quorum Walnego Zebrania – Prezydium Zarządu wyznacza drugi termin, nie wcześniej jednak niż godzinę po pierwszym terminie Walnego Zebrania. Uchwały Walnego Zebrania, zapadają wówczas zwykłą większością głosów obecnych członków.

§ 21. Zawiadomienie o posiedzeniu Walnego Zebrania umieszcza się najpóźniej na 5 dni przed datą posiedzenia na stronie internetowej Federacji, wskazanej przez Prezesa Federacji, bądź pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Analogiczne powiadomienie mogą opublikować Zarząd, Prezydium Zarządu oraz Komisja Rewizyjna na życzenie podmiotu upoważnionego do zainicjowania wezwania.

§ 22. Prezydium Zarządu może podjąć decyzję o możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Walnego Zebrania, Zarządu lub Prezydium Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także o możliwości oddania głosu zdalnie poza miejscem posiedzenia. Prezes Komisji Rewizyjnej może podjąć analogiczną decyzję dotyczącą posiedzeń tego organu oraz oddawania głosów.

§ 23. Możliwość udziału w posiedzeniu władz Federacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej musi być wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Prezydium Zarządu może przyjąć regulamin oraz zasady określające szczegóły techniczne.

§ 24. Członkowie organów Federacji:
1) nie mogą pełnić funkcji w innych organach Federacji,
2) nie mogą pozostawać z członkami innych organów Federacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
4) mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
5) w umowach między Federacją a członkiem organu Federacji oraz w sporach z nim – Federację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków albo –
w przypadku członka zarządu – członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu, a w przypadku członka Komisji Rewizyjnej – członek Zarządu wskazany w uchwale tego organu.

Rozdział IV. Walne Zebranie Członków.

§ 25. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Federacji. Mają prawo brać w nim udział wszyscy Członkowie Federacji.

§ 26. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
2) wybór władz Federacji:
 Prezesa Federacji,
 od 2 do 15 Członków Zarządu,
 3 Członków Komisji Rewizyjnej,
3) określenie podstawowych wytycznych do programu działania Federacji,
4) uchwalanie zmian Statutu,
5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Rewizyjnej,
6) podejmowanie uchwal w sprawie rozwiązania Federacji,
7) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Walnego Zebrania.

§ 27.
1. Jeżeli członek Walnego Zebrania Członków jest jednocześnie członkiem Zarządu, to nie przysługuje mu prawo głosowania w sprawach o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Federacji.
3. Prezydium Zarządu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba, że obecni podejmą stosowną uchwałę rozszerzającą przedmiot obrad.

Rozdział V Prezes Federacji

§ 28.
1. Prezes Federacji jest przewodniczącym Prezydium Zarządu wybieranym przez Walne Zebranie Członków i wchodzi w skład Zarządu.
2. Kadencja Prezesa Federacji jest zgodna z kadencją Zarządu.
3. Prezes Federacji wybiera z grona członków Zarządu dwóch wiceprezesów Prezydium Zarządu i może to uczynić w każdym czasie.
4. Do zadań Prezesa Federacji należy:
a. Przewodniczenie działaniom Prezydium Zarządu oraz Zarządu,
b. prowadzenie bieżącej pracy Federacji, także w sprawach majątkowych.
c. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Federacji,
e. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu, Prezydium Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
5. Funkcja Prezesa Federacji wygasa w przypadku:
a. złożenia rezygnacji,
b. śmierci,
c. uznania przez Zarząd trwałej niezdolności Prezesa Federacji do sprawowania fukcji ze względu na stan zdrowia,
d. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosujących przy obecności co najmniej połowy Członków Federacji
6. W przypadku wygaśnięcia Funkcji Prezesa Federacji, do czasu wyboru przez kolejne Walne Zgromadzenie Członków, funkcję Prezesa Federacji pełni Wiceprezes Zarządu wskazany przez rezygnującego Prezesa Federacji, a w pozostałych przypadkach Wiceprezes Zarządu starszy wiekiem. W przypadku braku Wiceprezesów, Prezesa Federacji wskazuje Komisja Rewizyjna.

Rozdział VI Zarząd.

§ 29. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach dokonanych przez Walne Zebranie Członków, a także na każde zarządzenie Prezesa Federacji:
1) Prezes Federacji wybiera z grona członków Zarządu dwóch wiceprezesów Prezydium Zarządu,
2) Zarząd wybiera spośród swojego grona członków Prezydium Zarządu,
3) W skład Zarządu jako jego Przewodniczący wchodzi Prezes Federacji,
4) Prezydium Zarządu – łącznie z Prezesem Zarządu może liczyć od 2 do 7 członków.

§ 30.
1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Federacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Federacji składa Prezes Federacji samodzielnie.
3. Do zadań Prezydium Zarządu należy:
a. wspieranie Prezesa Federacji w bieżącej pracy Federacji, także w sprawach majątkowych.
b. wspólne z Prezesem Federacji wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

§ 31.
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Federacji,
2) przyjmowanie i skreślanie Członków,
3) podejmowanie decyzji o członkostwie w organizacjach międzynarodowych,
4) na wniosek Prezydium Zarządu – konsultacja w ważnych sprawach,
5) uzupełnianie składu Prezydium Zarządu w trakcie trwania kadencji w przypadku opróżnienia składu,
6) ustalanie wysokości składek,
7) jest odpowiedzialny za kondycję finansową Federacji.
2. Uchwała ustalająca wysokość składek może przyjąć wartość tych składek wyższą w przypadku członków wchodzących w skład Zarządu niż składek przyjętych dla pozostałych członków.

§ 32. Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium Zarządu mogą być zwoływane także na wniosek 1/3 Członków Zarządu.

Rozdział VII Komisja Rewizyjna

§ 33.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej odrębnym i niezależnym od Zarządu i Prezydium Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może, po złożeniu stosownego wniosku uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu z głosem doradczym.

§ 34. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Federacji, z uwzględnieniem opłacania składek członkowskich,
2) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu,
3) rozpatrywanie skarg Członków o naruszenie statutu, regulaminów i uchwał Władz Federacji.

§ 35. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Federacji, a także złożenia wyjaśnień dotyczących działalności w ramach Federacji.
2) w przypadku powzięcia informacji o działaniach Członka niezgodnego z celami Federacji, wezwanie go do złożenia wyjaśnień oraz przesłanie mu zaleceń naprawczych. W przypadku braku reakcji lub reakcji niewystarczającej Komisja Rewizyjna ma prawo do stosowania następujących środków do udzielenia: upomnienia, nagany, wykluczenia z Federacji bądź skierowania zaleceń do Zarządu.

§ 36. Od orzeczenia Komisji Rewizyjnej dotyczącego spraw członkostwa oraz opisanych w § 35 pkt 2 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Prezesa Federacji. Uchwała Walnego Zebrania podjęta w tym zakresie jest ostateczna.

§ 37. Majątek Federacji stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. Majątek Federacji może się również składać z dochodów z majątku Federacji.

§ 38. Dla realizacji zadań statutowych Federacja posiada fundusze, na które składają się:
1) składki członkowskie
2) wpływy z działalności statutowej
3) subwencje i dotacje
4) darowizny, wpływy ze spadków i darowizn
5) dochody z imprez publicznych i zbiórek.

§ 39. Federacja z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 40. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych.

§ 41. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

§ 42. Federacja może zatrudniać osoby – wedle potrzeb i uznania Prezesa Federacji, także spoza Członków Federacji.

§ 43. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej przez co najmniej 2/3 głosujących przy obecności co najmniej połowy Członków Federacji; w drugim terminie większością 1/2 obecnych Członków Federacji.

§ 44. Rozwiązanie Federacji może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 Członków Federacji; w drugim terminie większością 3/4 obecnych Członków Federacji.

§ 45. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Federacji, decyduje ono o przeznaczeniu majątku Federacji i powołuje Likwidatora.

Rozdział VIII Przepisy szczególne

§ 46. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do fundatorów, członków organów Federacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Federacji na rzecz fundatorów, członków organów Federacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku Federacji na rzecz fundatorów, członków organów Federacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Federacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Federacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.