Znajdujesz się w: Strona główna » Statut » Rozdział VII. Komisja...

Rozdział VII. Komisja Rewizyjna.

§ 38.
Federacja posiada statutowy kolegialny organ kontroli, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, zwany dalej Komisją Rewizyjną.

§ 39. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Federacji.

§ 40. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  • nie mogą pełnić funkcji w innych organach Federacji,
  • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  • nie byli skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 41.

  • Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Sekretarza,
  • W przypadku vacatu w składzie Komisji Rewizyjnej, skład uzupełnia się spośród zastępców w kolejności alfabetycznej.

§ 42.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  • kontrolowanie co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności Federacji, z uwzględnieniem opłacania składek członkowskich,
  • składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań oraz stawianie wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 43.
Komisja w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

  • żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Federacji,
  • żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
poprzedni   |   następny Statut - wróć
Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu