Znajdujesz się w: Strona główna » Statut » Rozdział VI. Zarząd.

Rozdział VI. Zarząd.

§ 34.
Na pierwszym posiedzeniu po wyborach dokonanych przez Walne Zebranie Członków, Zarząd wybiera:

  • Wiceprezesów,
  • Sekretarza,
  • Skarbnika.
W skład Zarządu jako jego Przewodniczący wchodzi Prezes Federacji.

§ 35.
Członkowie Zarządu:

  • nie mogą pełnić funkcji w innych organach Fundacji,
  • nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  • nie byli skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 36.
Do zakresu działania Zarządu należy:

  • kierowanie bieżącą pracą Federacji,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  • reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
  • składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Federacji,
  • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  • podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Federacji,
  • podejmowanie i skreślanie Członków,
  • uzupełnianie składu Zarządu w trakcie trwania kadencji nie więcej niż o 1/3 ilości Członków Zarządu w przypadku ustąpienia.

§ 37.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa w miarę potrzeb i nie rzadziej niż co kwartał, lub na wniosek 1/3 Członków Zarządu.

poprzedni   |   następny Statut - wróć
Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu