Znajdujesz się w: Strona główna » Statut » Rozdział V. Walne Zebranie...

Rozdział V. Walne Zebranie Członków.

§ 27. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Federacji i jest zwoływane co roku.

§ 28.
W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy zwyczajni Członkowie Federacji z głosem stanowiącym oraz Członkowie Honorowi i Wspierający z głosem doradczym. O miejscu i terminie Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia Członków z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 29.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  • rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • wybór władz Federacji:
   • Prezes Federacji,
   • od 6 do 10 Członków Zarządu,
   • 3 Członków Komisji Rewizyjnej i 2 zastępców,
   • 3 Członków Sądu Koleżeńskiego i 2 zastępców,
  • określenie podstawowych wytycznych do programu działania Federacji,
  • uchwalanie zmian Statutu,
  • nadawanie i pozbawienie godności Członka Honorowego,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał w przedmiocie skreśleń i wykluczenia z Federacji,
  • ustalanie wysokości składek,
  • podejmowanie uchwal w sprawie rozwiązania Federacji,
  • podejmowanie innych uchwal wymagających decyzji Walnego Zebrania

§ 30.
Jeżeli członek Walnego Zebrania Członków jest jednocześnie członkiem Zarządu, to nie przysługuje mu prawo głosowania w sprawach o udzielenie absolutorium dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 31.

  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Federacji.
  • Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku.
  • Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba, że obecne podejmą uchwalę zrzeszającą w tej sprawie.

§ 32.
Szczegółowy tryb zwoływania Walnych Zebrań Członków Federacji określa regulamin uchwalony przez Zarząd Federacji.

§ 33.
W przypadku trwałej niemożności sprawowania funkcji Prezesa zarząd tę funkcję powierza Wiceprezesowi.

poprzedni   |   następny Statut - wróć
Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu