Znajdujesz się w: Strona główna » Statut » Rozdział III. Członkowie....

Rozdział III. Członkowie. Ich prawa i obowiązki.

§ 13.

  • Członkami Federacji mogą być pełnoletni Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy pochodzenia polskiego którzy chcą realizować cele Federacji, na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
  • Członkowie Federacji dzielą się na Zwyczajnych, Wspierających i Honorowych.

§ 14. Federacja może nadawać godność członka Honorowego.

§ 15.

  • Przyjmowanie Członków Zwyczajnych - Obywateli Polskich następuje uchwałą Zarządu na podstawie wniosku władz organizacji (dot. grup nieformalnych) delegując swego przedstawiciela do Federacji,
  • Niezależnie od spełnienia wyżej wymienionych wymogów zainteresowany jest zobowiązany złożyć pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Federacji.
  • Członkostwo wspierające powstaje z momentem podjęcia uchwały przez Zarząd Federacji po podpisaniu stosownej deklaracji. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne.
  • Cudzoziemcy pochodzenia polskiego mogą być również Członkami Wspierającymi Federacji.

§ 16.
Obowiązkiem Członków Zwyczajnych jest:

  • postępowanie zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Federacji,
  • branie czynnego udziału w pracach Federacji,
  • regularne opłacanie składek,
  • realizacja uchwał Walnego Zebrania.

§ 17.
Członkowie Zwyczajni mają prawo do:

  • do biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Federacji,
  • korzystania ze świadczeń i pomocy Federacji w ramach działalności statutowej

§ 18. Członkowie Wspierający są uprawnieni do uczestniczenia w pracach Federacji; są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

§ 19.
Członkostwo wygasa przez:

  • śmierć członka,
  • dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi,
  • skreślenie na podstawie uchwały Zarządu podjętej na wniosek władz organizacji (dot. grup sformalizowanych) lub co najmniej trzech przedstawicieli ruchu obrony życia (dot. grup nieformalnych),
  • skreślenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek przez okres jednego roku mimo pisemnego upomnienia,
  • wykonania prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Federacji.

§ 20.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie od Walnego Zebrania Członków Federacji w terminie 1 miesiąca od daty jej doręczenia Członkowi.

§ 21. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Federacji na wniosek Zarządu osobom fizycznym.

§ 22. Członek Honorowy ma prawo korzystania ze świadczeń i pomocy Federacji dla realizacji celów określonych w Statucie, jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 23.
Członkostwo Honorowe wygasa przez:

  • dobrowolne zrzeczenie się,
  • pozbawienie uchwałą Walnego Zebrania Członków Federacji.
poprzedni   |   następny Statut - wróć
Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu