Znajdujesz się w: Strona główna » Statut » Rozdział II. Cele i środki...

Rozdział II. Cele i środki działania

§ 9.
Federacja uznając życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci za wartość fundamentalną, a rodzinę za podstawową komórkę życia społecznego, w której i przez którą człowiek może osiągnąć pełen rozwój, za cele swego działania uznaje:

  • prowadzenie szeroko rozumianych działań propagandowych i edukacyjnych na rzecz obrony życia dzieci poczętych oraz odpowiedzialnego rodzicielstwa
  • wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do uznania prawa do życia osoby ludzkiej od chwili poczęcia oraz wprowadzenia systemu ochrony życia i zdrowia dziecka poczętego i jego matki,
  • inspirowanie i popieranie wszelkich działań zmierzających do ukształtowania takiego systemu prawnego, który chroniłby życie i zdrowie matki i jej dziecka od momentu poczęcia (także w sensie prawno-karnym),
  • upowszechnienie w społeczeństwie postawy poszanowania każdego życia ludzkiego, również w aspekcie szeroko rozumianych działań ekologicznych,
  • współpracę w przekształcaniu prawa opiekuńczego i dotyczącego spraw rodziny,
  • kształtowanie postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa m.in. poprzez upowszechnianie naturalnych metod planowania poczęć),
  • promocję wychowania do czystej miłości, przeciwstawianie się pornografii oraz obronę godności ciała ludzkiego,
  • inspirowanie pomocy bezpośredniej dziecku poczętemu i jego matce,
  • podejmowanie dialogu z tymi, którzy przeciwni są prawnej ochronie dziecka poczętego,
  • udoskonalanie procedur adopcyjnych i ożywianie troski społeczeństwa o dzieci pozbawione opieki rodzinnej oraz rodziny wielodzietne,
  • pomoc matkom brzemiennym oraz rodzinom wielodzietnym w trudnych sytuacjach życiowych,
  • pomoc w wyjściu z uzależnień oraz pomoc rodzinom osób uzależnionych a także profilaktykę uzależnień.

§ 10.
Do realizacji swych celów Federacja dąży przez:

  • wykorzystywanie prasy, radia i telewizji,
  • organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań, sympozjów i zjazdów, kursów oraz innych imprez otwartych,
  • redagowanie i wydawanie materiałów szkoleniowych i propagandowych, w tym biuletynów, czasopism i książek,
  • udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej rodzinom oczekującym urodzin dziecka oraz rodzinom wielodzietnym,
  • prowadzenie punktów pomocy dla rodzin, szczególnie dla rodzin wielodzietnych i rodzin osób uzależnionych,
  • rozwijanie różnorodnych form poradnictwa w zakresie ochrony życia ludzkiego i terapii zespołu poaborcyjnego,
  • koordynowanie działań grup i ruchów reprezentowanych w Federacji,
  • współpracę z grupami i ruchami o zbliżonych celach w kraju i za granicą

§ 11.
Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest:

  • działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, (PKD 85.14.F),
  • działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna ( PKD 85.14.D),
  • prace badawczo rozwojowe z dziedziny psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H),
  • prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych ( PKD 73.20.I),
  • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 91.33. Z),
  • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B),
  • działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z),
  • pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania (PKD 85.32 C),
  • pomoc społeczna pozostała z zakwaterowaniem ( PKD 85.31.B).

§ 12.
Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

  • działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z),
  • prace badawczo rozwojowe z dziedziny psychologii, socjologii i pedagogiki (PKD 73.20.H),
  • prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych ( PKD 73.20.I),
  • sprzedaż detaliczna pozostała, prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.63.B).
poprzedni   |   następny Statut - wróć
Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu