Znajdujesz się w: Strona główna » Statut » Rozdział I. Przepisy...

Rozdział I. Przepisy ogólne

§1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polska Federacja Ruchów Obrony Życia” w skrócie „Federacja Życia” i zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu „Federacją”.

§ 2. Federacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Siedzibą władz naczelnych Federacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Federacja posiada osobowość prawną.

§ 5. Federacja ma prawo używania odznak i pieczęci oraz sztandarów według wzorów zatwierdzonych zgodnie z prawem.

§ 6. Działalność Federacji opiera się na pracy społecznej ogółu Członków.

§ 7. Federacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§ 8. Sfera zadań Federacji obejmuje zadania w zakresie:

   1. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
   2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
   3. ochrony i promocji zdrowia,
   4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
   5. upowszechniania i ochrony praw kobiet,
   6. przeciwdziałania patologiom społecznym,
   7. działalności wspomagającej technicznie i szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w art. 4 ust. pkt 1 - 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873),
   8. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

następny Statut - wróć
Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu