Znajdujesz się w: Strona główna » Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

W jaki sposób Federacja włącza się w budowę cywilizacji życia i miłości?

 

Istotny cel, który przyświeca Federacji, to przemiana świadomości społecznej w kierunku uznania przez wszystkich za rzecz oczywistą, że każdy człowiek, zarówno ten dopiero poczęty, jak i ten już urodzony, młody czy stary, zdrowy czy chory ma takie samo prawo do życia, a państwo to prawo musi gwarantować i stać na jego straży. PFROŻ i obrońcy życia w ogólności, obronę życia rozumieli zawsze bardzo szeroko - jako budowę cywilizacji życia i miłości. Dlatego od początku swego istnienia PFROŻ angażowała się w wiele inicjatyw na rzecz pomocy matce brzemiennej, wychowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa, szeroko rozumianej polityki pro-rodzinnej. Jednocześnie zdecydowanie sprzeciwialiśmy się próbom wprowadzania nieodpowiedzialnej edukacji seksualnej czy zalewającej polskie społeczeństwo fali deprawacji i pornografii.
 

Jakie organizacje wchodzą w skład PFROŻ?
 

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia skupia 136 ruchów i organizacji podejmujących działania na rzecz obrony życia i rodziny. Wśród nich jest 48 ruchów i grup nieformalnych (tzn. nie zarejestrowanych), w tym dużych o zasięgu ogólnopolskim, jak np. Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie, Ruch Domowego Kościoła czy Krucjata Modlitwy w Obronie Dzieci Poczętych i lokalnych, jak np. grupy obrony życia skupione przy parafiach bądź innych instytucjach.
Ponadto do Federacji należą 43 stowarzyszenia, m.in. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich niektórych diecezji, oddziały Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, czy Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, 18 fundacji - w tym Fundacja SOS Obrony Poczętego Życia i Fundacja „Głos dla Życia”, 10 instytucji jak np. Terenowe Komitety Ochrony Praw Dziecka czy Instytut Studiów nad Rodziną, wreszcie 7 lokalnych porozumień w obronie życia, jak np. Wielkopolskie Porozumienie na rzecz Obrony Życia.
 

Czy działania ruchów skupionych w Federacji są jednolite?
 

Nie. Ruchy tworzące PFROŻ można podzielić na trzy grupy: ruchy o charakterze modlitewnym, ruchy świadczące pomoc bezpośrednią matkom brzemiennym, samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym oraz ruchy formacyjne, kładące nacisk na wychowanie do szacunku dla każdego ludzkiego życia, do odpowiedzialnego rodzicielstwa i czystości.

  • Ruchy o charakterze modlitewnym - to przede wszystkim Krucjata Modlitwy w Obronie Dzieci Poczętych oraz Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji. Oba ruchy mają charakter masowy, przez Krucjatę przewinęło się ponad 100 tys. osób, przyrzeczenia duchowej adopcji złożyły setki tysięcy wiernych. Oba ruchy w sposób szczególny modlitwą otaczają matki stojące przed dramatyczną decyzją, czy urodzić dziecko - w ten sposób włączają się w dzieło obrony życia.
  • Ruchy świadczące pomoc matkom brzemiennym, samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym i w ten sposób stających w obronie życia, to większość ruchów skupionych w Federacji. Jednym z nich jest Ruch SOS Obrony Poczętego Życia, założony na początku lat 80-tych przez ks. Ryszarda Halwę, a rozwijający dziś działalność w 9-ciu ośrodkach w całej Polsce, prowadzi m.in. 4 domy samotnej matki, ośrodek dla ofiar przemocy w rodzinie pod Warszawą oraz... katolickie liceum w Kaliszu. Wydaje też miesięcznik „Moja Rodzina” i podejmuje wiele inicjatyw na rzecz matki, dziecka i rodziny. Innym przykładem może być Fundacja Pomocy Samotnej Matce z Poznania, która swoich kartotekach posiada około 4.500 zarejestrowanych podopiecznych. Fundacja prowadzi Dom Samotnej Matki dla matek brzemiennych, Hotel - Schronisko PRO-VITA dla matek z dziećmi w kryzysowej sytuacji, dwie poradnie, gabinet lekarski, szkołę życia a także sklepik. Ruchów o podobnym charakterze jest w Federacji kilkadziesiąt, wszystkie podejmują wiele inicjatyw przede wszystkim na rzecz dziecka poczętego, jego matki i rodziny.
  • Ruchy o charakterze wychowawczo-formacyjnym - za przykład może posłużyć Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie, która w 20-stu czynnie działających oddziałach prowadzi pracę formacyjną poprzez rekolekcje, obozy szkoleniowe, kursy dla prelegentów, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne. Specjalistyczną formację Diakonii Życia przeszło około 1000 osób, które obecnie aktywnie włączają się w działania na rzecz obrony życia. Z kolei Fundacja „Głos dla Życia” prowadzi działalność wydawniczą i kolportaż materiałów służących obronie życia oraz kształtowaniu postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa. Fundacja jest wydawcą Magazynu Służby Życiu i Rodzinie „Głos dla Życia”, jedynego w Polsce miesięcznika w całości poświęconego problematyce ochrony dzieci poczętych, kształtowaniu postaw odpowiedzialnego rodzicielstwa, wychowaniu do czystości, obronie rodziny i wartości z nią związanych. „Głos dla Życia” jest też oficjalnym organem prasowym Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

 

Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu