Znajdujesz się w: Strona główna » Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Kiedy i w jakich okoliczność powstała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia?


23 marca 1992 roku Marszałek Senatu RP, pani prof. Alicja Grześkowiak, zaprosiła do Senatu przedstawicieli powstających spontanicznie w całej Polsce ruchów, grup i organizacji, stawiających sobie za cel obronę życia dzieci poczętych, które pozbawione ochrony prawnej ginęły wyrywane z łon swoich matek. Spotkanie służyło wypracowaniu skuteczniejszych niż dotychczas form działania, zjednoczeniu wysiłków i powołaniu wspólnej reprezentacji. Powołany na tym spotkaniu Komitet doprowadził do zwołania zjazdu założycielskiego Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w czerwcu 1992. Taka geneza Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zrzeszającej obecnie 130 ruchów broniących życia i rodziny, jest przyczyną, dla której osoba Pani Marszałek - nazwanej przez nas Matką Chrzestną Federacji - jest nam szczególnie bliska i darzona jest przez nas specjalnym szacunkiem i zaufaniem.

 

Jakie są cele działalności PFROŻ?

 

Najważniejszym celem, który przyświecał Federacji w momencie powołania, było doprowadzenie do zniesienia haniebnej ustawy z roku 1956 i zastąpienie jej ustawą chroniącą życie każdego człowieka bez wyjątku - w tym dziecka poczętego. W przyjętej deklaracji ideowej czytamy m.in.: „Uznając życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci za wartość fundamentalną, poszanowanie prawa do życia każdej istoty ludzkiej bez względu na wiek czy kondycję psychofizyczną, uważamy za podstawę, na której budować należy cały system w suwerennym państwie.” Natomiast w statucie jako pierwszy wśród stawianych sobie celów wymienione jest „inspirowanie i popieranie wszelkich działań zmierzających do ukształtowania takiego systemu prawnego, który chroniłby życie i zdrowie dziecka poczętego i jego matki - także w sensie prawno-karnym”.

 

Czy Federacja koncentruje się tylko na aspekcie prawnej ochrony dziecka poczętego?


Nie. Większość ruchów zrzeszonych w Federacji to grupy i organizacje niosące pomoc bezpośrednią matce brzemiennej i rodzinie - jednak prawna ochrona dziecka poczętego była i jest przedmiotem najwyższej troski wszystkich obrońców życia. Federacja, jako ciało pozaparlamentarne i pozarządowe stawiała i nadal stawia sobie za cel wspieranie polityków podejmujących w Parlamencie walkę o życie. Chodzi tu zarówno o wsparcie merytoryczne jak i moralne, okazywanie wyrazów solidarności z podejmowanymi przez nich działaniami, tym bardziej, że w swoich poczynaniach są często osamotnieni, niezrozumiani a nawet wyśmiewani. Do naszych zadań należy też przekonywanie polityków niezdecydowanych i wpływanie na nich, aby opowiedzieli się za życiem.

 

Czy Federacja będzie zmierzała do objęcia prawną ochroną wszystkich dzieci?

 

Tak. Bardzo ważną sprawą jest podjęcie działań na rzecz pełnej ochrony życia dzieci poczętych - także tych chorych czy poczętych w wyniku gwałtu. Ponieważ w obecnym układzie parlamentarno-prezydenckim doprowadzenie do pełnej prawnej ochrony dziecka poczętego byłoby niewątpliwie bardzo trudne czy wręcz niemożliwe, dlatego taktyka stopniowego zwiększania prawnej ochrony dziecka poczętego poprzez kolejne nowelizacje ustawy „O planowaniu rodziny...”, przyjęta przez obrońców życia w Parlamencie, wydaje się racjonalna. Jednak do zadań Federacji należy przygotowanie społeczeństwa na takie rozwiązanie. Możemy to osiągnąć poprzez uświadamianie prawdy o świętości każdego ludzkiego życia i wymogu jego bezwzględnego poszanowania, a także poprzez prostowanie fałszywych informacji i danych, które rzekomo uzasadniają konieczność przyjętych obecnie rozwiązań. Musimy podkreślać gotowość rodzin do adopcji dzieci poczętych w wyniku gwałtu, wskazywać na to, że lekarz ma obowiązek leczyć matkę i dziecko w jej łonie, wreszcie należy wskazywać na wielkie możliwości medycyny prenatalnej w leczeniu dzieci już w łonie matki.

 

Co stanowi istotę działalności PFROŻ?

 

PFROŻ angażuje się we wszystkie inicjatywy, które służą dobru dziecka poczętego, jego matce i rodzinie. Najważniejszą rzeczą jest, aby każde poczęte dziecko mogło się urodzić, a jego rodzona znalazła odpowiednie warunki do jego przyjęcia i wychowania. Dlatego po pierwsze trzeba zrobić wszystko, aby kobieta brzemienna, która obawia się, że nie podoła wychować dziecka, które nosi w swoim łonie, nie próbowała szukać rozwiązań pozornych, sprzecznych zresztą z obowiązującym prawem, prowadzących do śmierci dziecka i w konsekwencji do jej osobistej tragedii, ale żeby znalazła potrzebną pomoc i wsparcie. Służyć temu mogą programy pomocy dziecku poczętemu i jego matce, które przy współudziale organizacji pozarządowych, kościelnych i samorządowych zaczynają już funkcjonować w wielu miejscach. Dla przykładu w Poznaniu w ramach takiego programu współpracują: Archidiecezjalne CARITAS, Duszpasterstwo Służby Zdrowia, Duszpasterstwo Rodzin, Fundacja „GŁOS DLA ŻYCIA”, Chrześcijańskie Centrum Mediacyjno-Adopcyjne, Katolicki Telefon Zaufania i inne podmioty. Obecnie wypracowujemy formy współpracy z organami samorządowymi. Naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, aby argument o rzekomej konieczności prawnej dopuszczalności aborcji ze względów trudnej sytuacji materialnej matki stał się bezpodstawny - matka brzemienna musi mieć świadomość, że nie zostaje sama. Temu celowi służyć muszą także odpowiednie rozwiązania w polityce socjalnej Państwa.

 

Strona główna Magazyn "Głos dla życia" Sklep ProLife Biblioteka Obrońcy Życia Galeria zdjęć Linki Jeden z nas - Apel do Polek i Polaków

Biuro w Poznaniu: Fundacja "Głos dla Życia" ul. Forteczna 3, 61-362 Poznań, tel. (061) 653 03 95, fax (061) 653 03 94

Nr KRS 0000141695, Nr konta bankowego: 85 1090 1359 0000 0001 1472 2290 .

www.prolife.com.pl e-mail: federacjazycie@prolife.com.pl

Strony Internetowe Agencja Reklamowa Poznań eCreo.eu